Høringssvar forslag til endringer i helselovgivningen

Actis stiller seg kritisk til flytting av oppgaver og myndighet fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Helsedirektoratet.

Publisert: 17. oktober 2023
Sist oppdatert: 17. oktober 2023

Prosess

Actis mener det er uheldig at forslag til endringer i lover og forskrifter gjøres parallelt med gjennomføringsprosjektet. Gjennomføringsprosjektet har som oppgave å gi detaljbeskrivelse av endringer som skal gjøres, med tydelige grenseavklaringer mellom berørte etater, og mellom etatene og departementet. Det fremstår derfor som forhastet å igangsette høring for å revidere lovverket før endelig oppgavefordeling er avklart.

Forslag til endringer i lov og forskrifter

De foreslåtte lovendringene gir store endringer i fordeling av oppgaver og ansvar mellom etatene. Vi er særlig bekymret for endringene som er foreslått i §§24 og 25 i Lov om folkehelsearbeid. Disse endringene vil flytte store deler av folkehelsearbeidet fra FHI til Helsedirektoratet. FHI skal ha ansvar for å utarbeide statistikk basert på helseregistre og for å utøve forsking. Helsedirektoratet skal ha hovedansvar for å overvåke folkehelsen, samt utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Direktoratet skal også ha ansvar for å utføre analyser innen folkehelseområdet. Actis mener høringsnotatet i liten grad grunngir behovet for endringene, og savner en konsekvensutredning av foreslåtte endringer.

Som Nasjonalforeningen for folkehelsen ser vi en utfordring ved at Helsedirektoratet ikke har samme politiske uavhengighet som FHI. Helsedirektoratet har mulighet til å gi politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartmentet faglige råd, men når politiske vedtak er fattet skal det samme direktoratet iverksette vedtatt politikk, uavhengig av om vedtakene samsvarer med direktoratets faglige vurderinger. Dette vil kunne være krevende, og vi frykter det vil være vanskelig å gi råd som strider mot politikken man er satt til å gjennomføre.

Actis er også bekymret for at kompetanseflukt kan være en risiko ved omorganiseringen. Kompetanseflukt fra avdelingen for rusmidler og tobakk ved FHI vil svekke rusforskningen betydelig, med særlig betydning for det langsiktige samfunnsmessige perspektivet. Vi mener dette er ekstra uheldig i forkant av ny forebyggings – og behandlingsreform. For å oppnå reformens mål om å styrke forebygging og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusutfordringer, må politikerne ha tilgang på presis og oppdatert statistikk og faktakunnskap om utviklingen i rusbruk. Både som beslutningsgrunnlag for å iverksette riktige tiltak, og for å overvåke hvordan reformen virker. Med et godt tallgrunnlag kan man også gjøre nødvendige justeringer ved behov. Actis er bekymret for at tilgangen på denne typen kunnskap vil reduseres dersom arbeidsoppgavene flyttes og forskningsmiljøet svekkes.

I likhet med blant andre Forskerforbundet savner Actis en bedre begrunnelse for forslagene om å fjerne oppgaver for FHI og Helsedirektoratet fra lovtekster og forskrifter, og erstatte disse med instrukser og andre verktøy i etatstyringen. Vi forstår synspunktet om at dette kan gi mer «effektiv og samordnet etatstyring», samtidig som vi deler Molde kommunes bekymring om at det kan føre til sentralisering av makt og myndighet hos departementet. Actis opplever at forslaget kan gjøre det enklere å gjøre endringer og gi departementet større handlingsrom. Denne endringen kan være positiv, og gi rom for å gjøre nødvendige endringer raskere. Samtidig er vi bekymret for at det legges til rette for at endringer kan gjøres i en mindre demokratisk prosess, da departementets verktøy innen etatstyringen ikke er underlagt samme høringsprosess som dagens forskrift- og lovsystem.

Vi er også bekymret for at endringene skal skje innenfor uendret budsjettramme, og forventer at myndighetene kompenserer økonomiske kostnader tilknyttet endringene.

Del saken Facebook Twitter