En rusreform for alle

Actis ønsker en rusreform som vil gi bedre helsehjelp til rusavhengige. Vi mener forslaget til reform er for svakt i oppfølgingen av unge.

Publisert: 2. april 2021
Sist oppdatert: 17. september 2022
Nærbilde av ungdomsgutt.

Actis´ viktigste bekymring er at modellen som er foreslått, ikke fanger opp ungdom godt nok. Foto: Shutterstock.

Actis ønsker at de som bryter forbudet mot narkotika møtes med en mer differensiert reaksjonsmodell enn det som er foreslått. Reaksjonen må tilpasses hver enkelt og oppleves som en åpen dør inn til dialog, støtte, hjelp og behandling for dem som trenger det. Samtidig må forbudets allmennpreventive effekt opprettholdes.

Unge i faresonen må fanges opp

Vi er bekymret for hvordan frivillig oppfølging uten andre reaksjoner, kombinert med mulig lavere oppdagelsesrisiko, vil slå ut på bruk – særlig i yngre aldersgrupper.

I vårt høringssvar ber vi om en nasjonal satsning på tidlig intervensjon, det vil si en strategi for å følge opp unge som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Og at dette innføres som en lovpålagt oppgave for kommunene.

- Vår aller viktigste bekymring er at modellen som er foreslått, ikke fanger opp ungdom godt nok. I tillegg må det mer ressurser til for å sikre at kommunene kan jobbe oppsøkende mot unge som sliter. Vi foreslår også et familie- eller pårørendestøtteprogram, sikring av tilstrekkelig kapasitet i avrusning, poliklinisk- og døgnbehandling, og at rådgivningsenheten skal kunne tilby et forverntilbud mens man venter på oppstart til avrusning og behandling, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Kommunene trenger ressurser

Vi mener det er store svakheter i forslaget som er lagt frem. Dette er våre viktigste bekymringspunkter:

Modellen tar i for liten grad inn over seg variasjonen i type brukere som i dag avdekkes for bruk. Actis ønsker en mer finmasket reaksjonsmodell.

Det er uklart hvordan forslaget vil slå ut på bruk av narkotika i ulike grupper, og risikoen for økt bruk er ikke godt nok imøtekommet.

Forslaget vil i for liten grad gi mulighet til tidlig intervensjon, fordi oppfølgingen fullt og helt er basert på frivillighet. Vi mener ungdom må følges opp på en annen måte enn det som skisseres. For å få til det, må oppfølgingsløpet hjemles i annet lovverk enn det utvalget foreslår.

Rusreformen pålegger kommunen flere oppgaver og større ansvar uten at det følger penger med. Brukere vil sluses inn i et uendret tiltaksapparat som ifølge evalueringene av opptrappingsplanen varierer når det gjelder kapasitet og kvalitet. Vi ønsker oss en reform som inneholder tiltak for å bedre behandlingskapasiteten og ruste opp tiltaksapparatet.

Politiets hjemler på narkotikaområdet foreslås endret uten at det er godt nok belyst hvordan dette vil virke inn på prioritering av avdekking, informasjonsinnhenting til politiets forvaltningsoppgaver og på arbeidet med større narkotikasaker.

Alle høringssvar sendt inn i forbindelse med rusreformen kan du lese her.

Høringsfristen for reformen er 15. mai. Du kan levere høringssvar her.

Hele høringssvaret fra Actis kan lastes ned nederst i saken.

Last ned "Høringssvar rusreformen" her.
Del saken Facebook Twitter