Høringssvar statsbudsjettet 2024

Årets helsebudsjett er først og fremst et løft for lavterskeltjenester som jobber tett på barn og unge og har en avgjørende rolle i å forebygge rusbruk, psykisk uhelse og utenforskap.

Publisert: 17. oktober 2023
Sist oppdatert: 17. oktober 2023

Kapittel 762 Primærhelsetjeneste Post 60 Forebyggende helsetjenester

Årets helsebudsjett er først og fremst et løft for lavterskeltjenester som jobber tett på barn og unge og har en avgjørende rolle i å forebygge rusbruk, psykisk uhelse og utenforskap.

Helsesykepleierne spiller en viktig rolle i livene til barn, ungdommer og familier. Derfor jublet vi da vi så satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både i rammetilskudd og til tilskuddsordningen. Helsesykepleierne spiller en nøkkelrolle i forebyggingsarbeidet. For å styrke helsesykepleiertjenesten videre det viktig å også satse på utdanning av flere helsesykepleiere og legge opp utdanningen slik at flere har mulighet til å ta doktorgrad og undervise i helsesykepleie etter endt master. I tillegg burde det legges opp til at kommuner kan søke om tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten for tre år om gangen i stedet for ett. En helsestasjons- og skolehelsetjeneste bygges ikke opp som ettårige prosjekt.

Kapittel 765 Psykisk helse, rus og vold Post 74 Kompetansesentre

Videre er det positivt at Regjeringen har gitt KORUSene en midler til å utvikle og implementere oppsøkende metodikk. Actis og flere andre har lenge etterspurt dette. Kombinert med en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, mener vi at dette svarer på noen av utfordringene vi ser i dag hvor unge ikke blir fanget opp tidlig og får avdekket rusbruk.

Kapittel 765 Psykisk helse, rus og vold Post 21 Driftsutgifter (Overdoser og nasjonal finansieringsordning for brukerstyr)

Actis foreslår:

  • 10 millioner til en nasjonal finansieringsordning for brukerutstyr brukerutstyr

I 2022 døde 321 personer av rusrelaterte overdoser i Norge. Dette er ett av de høyeste tallene på overdosedødsfall de siste tjue årene. Det er bra at Regjeringen nok en gang øker midlene til overdosestrategien, og også dette året utover forventet prisvekst, men vi mener likevel ikke det er nok for å dekke alle tiltakene som skal inn i strategien. I år er det for eksempel foreslått at alle KORUSene skal ha overdosekoordinatorer, noe vi støtter, men skal dette dekkes over posten som går til arbeidet mot overdoser?

Actis mener at en nasjonal finansieringsordning for brukerustyr er et tiltak som vil redusere overdoser og forekomsten av smittsomme sykdommer. I KORFOR-undersøkelsen fra 2021 svarer 60 prosent (132 kommuner) av de 220 kommunene som svarte at de deler ut rent brukerutstyr. Andelen kommuner som deler ut brukerustyr har vært stigende de siste årene, men 82 kommuner sier at de ikke deler ut. I disse kommunene var det 23 narkotikarelaterte dødsfall i 2021.

Kapittel 714 Folkehelse Post 70 Rusmiddeltiltak

Kapittel 765 Psykisk helse, rus og vold Post 71 Bruker og pårørende og Post 72 Frivillig arbeid (tilskuddsordninger)

Actis foreslår:

  • 60 millioner til tilskuddsordningen Frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats
  • 76 millioner til tilskuddsordningen Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet
  • 150 millioner til tilskuddsordningen Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold

Det er positivt at tilskuddsordningen Frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats er økt utover forventet prisvekst. Dette vitner om en vilje til å satse på frivillig arbeid. Dessverre er det hvert år stor oversøking på tilskuddsordningen for rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats. I 2023 ble det søkt om 84,5 millioner, 40 millioner mer enn det som var bevilget til ordningen.

Actis, Akan, Av-og-til og Antidoping Norge gikk i statsbudsjettet for 2023 fra øremerking av midler til å søke på en ny tilskuddsordning. Actis har forståelse for omleggingen og synes det er naturlig at vi, som våre medlemsorganisasjoner, må søke om støtte. I statsbudsjettet for 2024 er det lagt opp til en flerårig støtteordning, noe vi stiller oss bak.

På tross av stor prisøkning de siste årene, har ikke midlene til tilskuddsordningen blitt prisjustert. I 2023 ble midlene økt fra 65 millioner til 66 millioner, og i 2024 økes de fra 66 millioner til 70,1 millioner. Økningen for 2024 virker stor, men siden den nye tilskuddsordningen i 2023 ikke inkluderte spillavhengighetsforebyggende innsats, måtte to av organisasjonene søke om midler til dette fra tilskuddsordningen for rusmiddelforebyggende- og spillavhengighetsforebyggende innsats. De fikk innvilget en sum på 3,4 millioner. I år er det åpnet for å søke om midler til spillavhengighetsforebygging på tilskuddsordningen Forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet. Hvis vi inkluderer støtten organisasjonene fikk i fjor til spillavhengighetsforebyggende arbeid, er økningen til 70,1 millioner i praksis bare en økning på 700 000 kr. Dette er langt under forventet prisøkning. I 2024 blir det i tillegg åpnet opp for at organisasjoner som jobber med skadereduksjon kan søke. For å inkludere nye organisasjoner og initiativer, er det avgjørende at posten økes mer enn i forslaget til statsbudsjett.

Vi ber også om en økning i tilskuddsordningen til Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester. I revidert nasjonalbudsjett 2023 ble denne tilskuddsordningen styrket med 25 millioner til 97 millioner. Det fremstår uklart om økningen på 40 millioner i statsbudsjettet kommer som et tillegg til disse 25 millionene eller om det i realiteten er en mindre økning på rett under 20 millioner. Hvis det er sistnevnte, er dette en for liten økning til en tilskuddsordning med stor oversøking i 2023. Det ble søkt om 215 millioner, men ifølge Helsedirektoratet bare tildelt 72 millioner. Det fremstår også uklart om organisasjoner som driver gruppetilbud kan søke på denne ordning. I fjor fikk flere av dem avslag da de søkte om støtte fra tilskuddsordningen for bruker- og pårørendeorganisasjoner på grunn av nye tildelingskriterier. Hvis de i tillegg faller utenfor post 72, står mange organisasjoner uten en tilskuddsordning å søke på.

Alkoholavgifter

Actis støtter at alkoholavgiftene er økt i takt med forventet prisvekst. Alkoholavgifter er ett av de viktigste virkemidlene for å redusere alkoholkonsum og alkoholrelaterte skader og dødsfall. Alkoholpolitikk er helsepolitikk og ikke næringspolitikk, og prisjusterte avgifter bygger opp under dette prinsippet.

Forebyggings- og behandlingsreformen

Forebyggings- og behandlingsreformen er nevnt ofte i statsbudsjettet, og vi har store forventninger til reformen. Ettervern er et område som over flere år har vært nedprioritert, og derfor håper vi Regjeringen bruker reformen til å styrke det integrerte ettervernet, vedta en lovfestet felles definisjon for hva ettervern skal inneholde, vedta tydelige tidsfrister for når meningsfylte aktiviteter, arbeidstrening, økonomisk rådgivning, samtaletilbud og fast kontaktperson skal være på plass og at ingen skrives ut fra behandling før de har fått tildelt egnet bosted.

Del saken Facebook Twitter