Narkotikaprogram med domstolskontroll

Regjeringen foreslår å gjøre prøveordningen med Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende. Actis støtter forslaget.

Publisert: 23. desember 2016
Sist oppdatert: 17. september 2022

Actis mener ulike alternativer til straffegjennomføring i fengsel bør inngå som ledd i en reaksjonskjede. Foto: Pixels.

Actis har vært en pådriver for å få Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) over fra lokalt prosjekt og over til nasjonal løsning og er veldig fornøyd med at det nå er vedtatt. 

Vi mener ulike alternativer til straffegjennomføring i fengsel bør i større grad inngå som ledd i en reaksjonskjede. Den kan være reaksjoner idømt av domstolen som ND, samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring eller straffegjennomføringsformer som § 12, straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) (§ 16.2) eller straffegjennomføring i hjemmet (§ 16.1).

Straffegjennomføringen må legges opp med tilrettelagt progresjon som hensynstar den enkeltes rusmiddelproblematikk, med opptrapping fra rusmestringsenhet i fengslene til § 12 og EK. Det er også viktig at eventuelle behandlingsbehov identifiseres eller fortsettes under straffegjennomføring med EK.

Ettervernet må koordineres bedre

Når ND nå skal bli en permanent, landsomfattende ordning, er det viktig at domstolene som får ansvar for oppfølgningen av programmet sikres god nok innføring og opplæring.

Gode resultater fra ND viser at det er et stort potensial i denne reaksjonsformen. Actis mener derfor kriteriene for å få ND bør vurderes utvidet, slik at flere kan få tilbud om deltakelse i programmet som alternativ til fengsel.

ND krever omfattende samarbeid mellom kriminalomsorgen og andre aktører som helsetjenesten, NAV, kommunen, sosaltjenesten, m.v. Det er viktig at man sikrer at samhandlingen mellom aktørene fungerer godt, og at det sikres nok ressurser. Hjemkommunen må kobles tidligere og tettere på den innsatte gjennom kriminalomsorgen, slik at det legges til rette for bolig, arbeid, videre sosialfaglig hjelp og eventuell annen nødvendig oppfølging. Ettervernet må koordineres bedre. Det bør vurderes en ordning med stimuleringsmidler for kommunene for å sikre denne oppfølgingen.

Del saken Facebook Twitter