Bevar rusforskningen ved FHI

Regjeringens forslag til endringer i helseforvaltningen kan gi store negative konsekvenser for forskningen på rus og avhengighet.

Publisert: 1. september 2023
Sist oppdatert: 1. september 2023

Rusforskningen trues både av endrede oppgaver og uforutsigbar økonomi. Foto: Shutterstock

Om få dager løper høringsfristen for regjeringens forslag til omorganisering av den sentrale helseforvaltningen ut. Forslaget går ut på å overføre store ansvarsområder fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Helsedirektoratet. Alt av gjennomføringsfunksjoner, analyser og statistikk både for rus- og folkehelseområdet, skal samles i Helsedirektoratet. Direktoratet skal på denne måten bli en mer “helhetlig myndighetsetat”, samtidig som FHI skal få en mer “spisset kunnskapsfunksjon med ansvar for forskning og kunnskapsoppsummeringer”. Actis frykter at disse endringene vil gi alvorlige konsekvenser for forskningen på rus og folkehelse.

I tillegg til de foreslåtte endringene har regjeringen innført store kutt i bevilgningene til Folkehelseinstituttet. Disse kuttene fører til tap av personell og kompetanse. Samtidig tvinges Folkehelseinstituttet til å gjøre tøffe prioriteringer om hvordan de begrensede midlene skal fordeles mellom ulike forskningsmiljøer. Vi frykter at rusforskningen vil tape konkurransen mot større og sterkere fagmiljøer. Rusforskningen trues både av endrede oppgaver og uforutsigbar økonomi. Det kan ikke helseministeren stå inne for.

Dagens forskning innen rusfeltet i Norge er mangfoldig, og vi har flere gode miljøer. Avdeling for rusmidler og tobakk ved FHI et av de største og mest anerkjente. Denne avdelingen har sikret det langsiktige samfunnsmessige perspektivet, og har hatt ansvar for å samle kunnskap om utforming, implementering og effekter av ulike forebyggende tiltak på befolkningsnivå. Avdelingen har også et eget ansvar for å forske på politiske virkemidler som kan forebygge og redusere bruk av alkohol og narkotika, og relaterte skader.

Gjennom de siste årene har FHI vært gjennom en kraftig nedbemanning. Avdelingen for rusmidler og tobakk har gått ned fra 45 til 19 stillinger de siste syv årene, og miljøet er ikke lenger like sterkt som det en gang var. Vi er urolige for at de foreslåtte i endringene i helselovgivningen, i kombinasjon med vedtatte kutt i statsbudsjettet, vil føre til at flere forskere ser seg om etter en tryggere arbeidsplass. Dette vil føre til et svakere fagmiljø, noe som på sikt vil kunne ha store negative konsekvenser for forskning innen rusfeltet og kunnskap om god forebygging.

Regjeringen jobber med en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet som er lovet tidlig på nyåret. For å oppnå reformens mål om å styrke forebygging og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusutfordringer, må politikerne ha tilgang på presis og oppdatert statistikk og faktakunnskap om utviklingen i rusbruk. Både som beslutningsgrunnlag for å iverksette riktige tiltak, og for å overvåke hvordan reformen virker. Med et godt tallgrunnlag kan man også gjøre nødvendige justeringer ved behov. Actis er bekymret for at tilgangen på denne typen kunnskap vil svekkes dersom arbeidsoppgavene flyttes og forskningsmiljøet svekkes.

Med en av regjeringens store prestisjereformer på trappene er tiden inne for å styrke, ikke svekke, et av Norges beste kompetansemiljøer på rusforskning. Helseministeren må sikre mer midler til rusforskningen gjennom statsbudsjettet. Vi kan ikke risikere en ytterligere svekkelse i et fagfelt der vi trenger stadig ny kunnskap for å forebygge skadevirkningene av rusmidler.

Del saken Facebook Twitter