Legalisering - fra vondt til verre

Legalisering er ikke svaret på utfordringene på rusfeltet. Narkotika må fortsatt være ulovlig i Norge.

Publisert: 30. oktober 2022
Sist oppdatert: 17. november 2022
Cannabis-butikk.

Fra alkoholforskning vet vi at økt tilgjengelighet gir økt bruk, og dermed også økte skader. Foto: Erik McLean, Unsplash

Nedenstående politiske uttalelse ble vedtatt som én av tre politiske uttalelser på Actis´ kongress september 2022.

***

Legalisering - fra vondt til verre

Legalisering er ikke svaret på utfordringene på rusfeltet. Narkotika må fortsatt være ulovlig i Norge.

Det er godt dokumentert at cannabis har en helseskadelig og avhengighetsskapende effekt. Samtidig er det god grunn til å tro at bruken av cannabis vil gå opp dersom stoffet skulle blitt legalisert. Dersom bruken øker, vil også skader som konsekvens av bruk øke.

Ungdata-undersøkelsen gir et godt bilde over utviklingen av bruken av cannabis blant unge over tid. Rapporten for 2022 viser at siden midten av 2010-tallet har det vært en økning i andelen elever i videregående som har brukt narkotiske stoffer. Økningen i cannabisbruk har vært størst blant jenter, selv om det fortsatt er guttene som bruker mest. Rapporten viser også en tydelig økning i bruken av andre narkotiske stoffer for begge kjønn. Tallene for cannabisbruk har i hovedsak vært stabile på ungdomstrinnet.

Forbudet har en stor allmennpreventiv effekt, fordi de fleste unge vil følge norsk lov. Når Cann2021- studien fra FHI spør ungdom om grunner for ikke å bruke cannabis, er «vil ikke gjøre noe ulovlig» eller «vil ikke bli tatt av politiet» blant de motivene som skårer høyest.

Fra alkoholforskning vet vi at økt tilgjengelighet gir økt bruk, og dermed også økte skader. Norge har blant Europas laveste bruk av cannabis, og potensialet for økning er derfor stort. Under 2 prosent av befolkningen bruker cannabis jevnlig. Lovlig cannabis vil gi økt aksept og større tilgjengelighet og kunne føre til en langt høyere bruk. Dermed vil også skadeomfang bli større, både på enkeltpersoner, pårørende og samfunnet. Det er derfor viktig at kontrolletatene prioriterer tiltak som reduserer tilgjengelighet.

Legalisering betyr at vi tillater nok et skadelig rusmiddel. Problemene fra cannabis vil komme på toppen av skadene vi allerede har fra alkohol. Nye beregninger estimerer at alkohol koster samfunnet mellom 80 og 100 milliarder kroner i året. Samtidig viser norsk forskning at cannabis som hovedregel brukes samtidig med alkohol. De som drikker mest alkohol er også de som bruker mest cannabis.

Erfaringer fra andre land og stater i USA som har legalisert cannabis, viser økning i antall alvorlige trafikkulykker. Det er all grunn til å anta at en legalisering av cannabis i Norge vil føre til en svekkelse av trafikksikkerheten og være i strid med den vedtatte Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Ser vi til land som har legalisert cannabis, finner vi at legalisering ikke hindrer det illegale markedet for narkotiske stoffer, og gjør håndhevingen langt mer komplisert og ressurskrevende. Noe av forklaringen på at det illegale markedet fortsatt eksisterer, er forskjellen i pris mellom det lovlige og det illegale markedet. Illegale aktører skal underby de legale leverandørene, fordi de slipper statlige avgifter og reguleringer.

En annen forklaring er at mange av dem som tidligere var involvert i illegal omsetning ikke uten videre er i stand til å forlate en kriminell retning, og derfor fortsetter som før. Det er dermed lite som tilsier at en legalisering i Norge vil eliminere det illegale markedet. Tvert om vil det totale markedet for cannabis trolig bli større.

Lovlig omsetning vil bety at det etableres en kommersiell industri som tjener penger på økt salg. Vi må forvente at disse aktørene vil motarbeide folkehelsetiltak som begrenser bruken og reduserer deres fortjeneste.

Det er viktig å beholde dagens regulering av cannabis fordi legalisering vil kunne gi økt bruk og økte skader. Forbudet begrenser tilgjengeligheten og gir et tydelig signal til potensielle brukere om at cannabis er et helseskadelig stoff. Kontrolletatene må prioritere å jobbe med å redusere tilgjengeligheten til cannabis.

Actis mener at:

  • Forbudet mot cannabis må opprettholdes. 
  • Rusmiddelforebyggende undervisning må styrke kunnskapen om virkningene av cannabis.
  • Forebyggende innsats fra helsevesen, frivillige organisasjoner, skole og politi må rettes mot alle deler av befolkningen, særlig alderstrinnene der Ungdata-undersøkelsene og forskning viser at ungdom prøver narkotika for første gang. 
  • SLT- arbeidet må styrkes og innføres i alle landets kommuner.
Del saken Facebook Twitter