Slipp til de ideelle aktørene

Ideelle organisasjoner besitter uvurderlig kompetanse og erfaringer som bidrar til å skape mangfold i velferdstilbudet (TSB). Regjeringen må sikre gode rammevilkår og langsiktige avtaler for ideell sektor for å unngå at samfunnet mister unike tjenestetilbud til en sårbar gruppe.

Publisert: 28. oktober 2022
Sist oppdatert: 27. oktober 2022
Kun 150 av 3500 soningsplasser er reservert til rusmestring. Foto: Pexels

Ideelle organisasjoner besitter uvurderlig kompetanse. Foto: Pexels

Nedenstående politiske uttalelse ble vedtatt som én av tre politiske uttalelser på Actis´ kongress september 2022.

***

Slipp til de ideelle aktørene

Ideelle organisasjoner besitter uvurderlig kompetanse og erfaringer som bidrar til å skape mangfold i velferdstilbudet (TSB). Regjeringen må sikre gode rammevilkår og langsiktige avtaler for ideell sektor for å unngå at samfunnet mister unike tjenestetilbud til en sårbar gruppe.

I Hurdalsplattformen lovet Senterpartiet og Arbeiderpartiet å styrke de ideelle aktørenes plass i helsetilbudet og sikre dem gode rammevilkår og forutsigbar drift. For å følge opp dette er det avgjørende at regjeringen bruker styringsretten overfor helseforetakene og tilrettelegger for skjermede anbudsrunder og gode og forutsigbare avtaler for de ideelle aktørene.

Behov for en felles definisjon av ideelle aktører

I statsbudsjettet for 2022 fikk SV gjennom at regjeringen skal sette ned et utvalg som ser på hvordan man kan fase ut kommersielle aktører i velferdstjenesten og gi en juridisk definisjon av ideelle driftsformer. Regjeringen nedsatte i august 2022 et slikt offentlig utvalg. Utvalget skal levere delutredningen med forslag om juridisk definisjon av ideell virksomhet innen juni 2023.

Det er ingen felles definisjon av ideelle aktører på tvers av ulike regelverk, og derfor er det viktig at dette kommer på plass. Actis mener det er avgjørende at en slik definisjon skiller på hva som er formålet til organisasjonen og hvordan en eventuell økonomisk avkastning blir brukt. Definisjonen bør ikke gjøre det umulig for en ideell organisasjon å ha økonomisk avkastning hvis denne avkastningen blir brukt på å oppfylle organisasjonens hovedformål.

I Forskriften om offentlige anskaffelser §30-2a blir ideelle aktører definert slik:

Ideelle organisasjoner har ikke avkastning på egenkapital som hovedformål. De arbeider utelukkende for et sosialt formål for felleskapets beste, og reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller organisasjonens sosiale formål. En ideell organisasjon kan i begrenset omfang drive kommersiell aktivitet som støtter opp om virksomhetens sosiale formål.

Dette er en god definisjon som rommer et bredt spekter av ideelle aktører.

Skjermede anbudsrunder

Ideelle aktører må skjermes i anbudsrunder i helseforetakene. I dag har oppdragsgivere rett til å reservere anbudskonkurransen for ideelle aktører dersom reservasjonen bidrar til å oppnå sosiale mål, fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet. I NOU 2020:13 om private aktører i velferdstjenesten vises det til flere avgjørelser i ESA og uttalelser fra Næringsdepartementet hvor det åpnes for at ideelle aktører kan delta i skjermede anbudskonkurranser.

Innovasjon i ideell sektor

Det er også et problem at anskaffelsesregelverket i dag gjør det vanskelig å drive med innovasjon og utvikling i ideell sektor. Actis er bekymret for konsekvensen av at ideelle aktører ikke får utvikle og drive nye tjenester, fordi det er i strid med konkurranseregelverket. Som samfunn trenger vi en ideell sektor som er innovativ i tjenesteutviklingen.

Actis mener at: 

  • Det må være skjermede anbudsrunder for ideelle aktører.
  • Definisjonen av en ideell organisasjon er en organisasjon der en eventuell økonomisk avkastning brukes på å styrke organisasjonens tilbud.
  • Ideelle aktører skal sikres forutsigbare rammevilkår gjennom langsiktige avtaler med foretakene.
  • Helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i plan- og utviklingsarbeidet sitt som likeverdige parter.
  • Det trengs en gjennomgang av anskaffelsesregelverket for å fremme innovasjon i ideell sektor.
Del saken Facebook Twitter