Utsetter lovpålagte oppgaver: Ny rapport om helsesykepleiere

Hele to av tre helsesykepleiere må utsette lovpålagte arbeidsoppgaver grunnet høyt arbeidspress. Det er en av konklusjonene i en ny rapport utformet av Actis og Landsgruppen av Helsesykepleiere.

Publisert: 13. februar 2023
Sist oppdatert: 13. februar 2023
Barneføtter som holdes.

Helsesykepleiere spiller en stor rolle innen helsefremming og sykdomsforebygging i samfunnet. Foto: Bonnie Kittle, Unsplash.


                               Les rapporten om helsesykepleiere i sin helhet:

Flere aktører har de siste årene ropt varsko om mangelen på helsesykepleiere, samt arbeidsbelastningen man opplever i yrket. På bakgrunn av dette valgte Actis og Landsgruppen av helsesykepleiere i 2022 å gjennomføre en større undersøkelse blant landets helsesykepleiere. 1122 helsesykepleiere besvarte undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen var å se nærmere på arbeidshverdagen og utfordringene til helsesykepleierne. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge utfordringene fra helsesykepleierenes perspektiv, og skape et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til en bedre arbeidshverdag for yrkesgruppen.

Fanger ikke opp unge som sliter

Helsesykepleiere spiller en forebyggende rolle innenfor rusmisbruk: En av deres viktigste oppgaver er å gi råd om hvordan man kan unngå å utvikle et rusmisbruk og hvordan man kan bryte en eventuell avhengighet.

I rapporten som nå er utarbeidet fremkommer det en opplevd mangel av nok tid til å følge opp barn, ungdommer og familier som sliter: 75 prosent av helsesykepleierne oppgir å være helt eller delvis uenige i påstanden om at de har god nok tid. 90 prosent er veldig eller litt enige i at det brukes for mye tid på for- og etterarbeid. 

Normtallet må justeres

Undersøkelsen ble avsluttet med et spørsmål om helsesykepleiere ønsket å formidle noe som ikke kom fram i undersøkelsen.

Her ytret hele 75 prosent bekymring for eget yrke grunnet mangel på ressurser og tid, noe som gir lite rom for helsefremming og primærforebygging. Samtidig mener en stor andel at normtallet må justeres for å kunne holde tritt med utviklingen og etterspørselen.

Det er også et stort ønske om å heve kompetansen blant helsesykepleiere samt prioritere utdanning av flere helsesykepleiere.

Andre hovedfunn

  • Et flertall av helsesykepleiere rapporterer å ikke selv være sykemeldt grunnet høyt arbeidspress. Andelen som opplever at kollegaer har blitt sykemeldt grunnet høyt arbeidspress er dog over 50 prosent. Majoriteten av helsesykepleiere rapporterer at arbeidsplassen er underbemannet.
  • Helsesykepleierne ble også spurt om de vurderte å slutte grunnet høyt arbeidspress. De fleste svarte at de var uenige i dette.
  • Når spurt om hvorvidt kommunen kuttet årsverk for helsesykepleiere så var de fleste uenige i dette. En stor andel av helsesykepleierne, hele 3/4 er veldig enige når de blir spurt om de er bekymret for mangelen på helsesykepleiere i Norge.
  • Utsettelse eller avlysning av lovpålagte oppgaver er også veldig utbredt blant helsesykepleiere: 2/3 rapporterer at de har måtte gjøre dette ved helsestasjon, barneskole og ungdomsskole.
  • Helsesykepleiere er også stort sett enige i at de opplever høyere skolefravær i deres respektive kommuner: 2/3 er veldig eller litt enig i at de opplever høyere skolefravær.
  • Over halvparten av helsesykepleierne rapporterer at de har blitt omdisponert til andre oppgaver enn de ordinære.
Del saken Facebook Twitter