Hva er rusreformen?

Fem spørsmål og svar om overflyttingen fra justis til helse.

Publisert: 13. september 2018
Sist oppdatert: 21. september 2022
Bilde av ungdom i lue.

Lurer du på hva rusreformen er? Her finner du svaret! Foto: Pixabay.

1) Hva innebærer rusreformen?

Regjeringens rusreform innebærer at forbudet mot narkotika ligger fast, men at ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overflytte fra justissektoren til helsetjenesten.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal forberede gjennomføringen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å hvordan dette kan gjøres. De skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den portugisiske modellen. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne.

Utvalget skal levere sitt forslag innen 31. desember 2019.

Les rusreformutvalgets mandat her.

2) Hva mener Actis om rusreformen?

For Actis er det målene i ruspolitikken som er det viktigste. Vi må opprettholde den lave bruken av narkotika gjennom god forebygging, samtidig som vi forbedrer livssituasjonen for personer med rusproblemer. Actis er positiv til tiltak som gjør at vi når disse målene.

Vi støtter derfor nedsettelsen av rusreformutvalget, som skal planlegge gjennomføringen av overflyttingen av ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

Vi er glad for at regjeringen er tydelig på at forbudet mot narkotika skal ligge fast og at personer som tas for bruk og besittelse skal møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging.

3) Hva mener Actis om avkriminalisering?

Actis er for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi er glad for at forbudet mot narkotika skal ligge fast.

For Actis er det viktig at rusreformen fører til at alle som tas for bruk og besittelse møtes med reaksjoner, særlig viktig er det at ungdom møtes med tett oppfølging. Målsetningen må være at færrest mulig bruker narkotika.

Det er positivt at personer som blir tatt for bruk og besittelse møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging. Vi støtter derfor regjeringens nedsettelse av rusreformutvalget, som skal forberede gjennomføringen av avkriminaliseringen.

Politikere og myndigheter må være tydelige på at avkriminalisering ikke er en legalisering av narkotika, sånn at vi opprettholder den allmennpreventive virkningen av forbudet.

Vi er opptatt av at muligheten for forebygging av rusbruk og rusproblemer opprettholdes som følge av politikkendringen.

4) Vil rusreformen løse problemene i ruspolitikken?

Rusreformen vil kunne bidra til økt verdighet og livskvalitet for en gruppe mennesker med vanskelige liv og kan, dersom den fylles med riktige verktøy, føre til at vi får økt forebyggende innsats som kan løse de bakenforliggende årsakene til rusbruken.

Det er viktig at man parallelt med rusreformen bygger ut tiltaksapparatet for personer med rusproblemer, og at innsatsen med å forebygge overdosedødsfall intensiveres. Rusreformen vil ikke i seg selv løse disse problemene.

Det er viktig at politikere og myndigheter er tydelige på at avkriminalisering ikke er en legalisering av narkotika, at forbudet ligger fast, sånn at vi opprettholder den allmennpreventive virkningen av forbudet.

5) Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?

Avkriminalisering innebærer at handlingen fortsatt er forbudt og kan bli sanksjonert, men med sivilrettslige eller administrative sanksjoner.

Avkriminalisering betyr at bruk og besittelse av narkotika straffes på samme måte som f.eks. en trafikkforseelse eller feilparkering. Dette kan praktiseres ulikt, fra relativt løs håndhevelse via ulike straffereaksjoner til mer omfattende og strukturert oppfølging.

Legalisering innebærer at det blir lov å bruke narkotiske stoffer, men også lov å produsere og selge. Det er en rekke mulige modeller for legalisering, fra et regulert marked med ulike bestemmelser som begrenser tilbudet og tilgjengeligheten som aldersgrenser, åpningstidsregulering og monopolutsalg, til et fritt marked der narkotiske stoffer omsettes på lik linje med andre varer.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen