Her er tilskuddsordningene du kan søke på

Helsedirektoratet har nå lyst ut en rekke tilskuddsordninger for rusfeltet. Noen har frist allerede 1. desember. Her får du oversikten!

Publisert: 7. november 2023
Sist oppdatert: 7. november 2023

Flere av tilskuddsordningene har frist allerede 1. desember. Illustrasjon: Shutterstock

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 140 800 000
Tilskuddsordningen skal bidra til å integrere bruker- og/eller pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenestens utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestetilbud innen psykisk helse-, rusmiddel-, og voldsfeltet.

Kommunalt rusarbeid
Søknadsfrist 1. mars 2024
Pott: 270 000 000
Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning
Søknadsfrist: 1. februar 2024
Pott: 200 000 000
Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.

Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester
Søknadsfrist 1. desember 2023.
Pott 296 000 000
Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester deltar i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.

Drift av nasjonale foreninger og stiftelser med forebyggende innsats på rusmiddel-, doping og spillområdet
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 70 100 000
Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge bruk av rusmidler og dopingmidler, forebygge spillavhengighet, samt å forebygge og redusere skader og negative følger i samfunnet forårsaket av rusmidler, dopingmidler og problemspilling.

Faktainformasjon om rus og rusmidler
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 8 500 000
Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 25 100 000
Tilskuddsordningen skal stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå, med det formål å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 170 000 000
Tilskuddsordningen skal støtte opp om organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntilbud utenfor spesialisthelsetjenesten. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med rusmiddelproblemer eller med erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester, oppnår bedret livskvalitet, mestring og mulighet for aktiv og meningsfull tilværelse.

Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold
Søknadsfrist: 12. desember 2023
Pott: 116 900 000
Formålet med tilskuddsordningen er at mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus eller vold skal få lettet sin livssituasjon, eller styrket evnen til å håndtere den.

Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 49 700 000
Tilskuddsordningen skal gjennom støtte til forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats.

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 5 500 000
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til forebygging, kompetanseheving og behandlings- og hjelpetiltak. Tilskuddsordningen er forankret i Handlingsplan mot spilleproblemer (2022-2025) Målgruppen er personer med, eller som står i fare for å utvikle pengespill- og/eller dataspillproblemer.

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Søknadsfrist: Løpende
Pott: 21 000 000
Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)
Søknadsfrist: 1. desember 2023
Pott: 8 600 000
Det overordnede formålet med ordningen er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet, og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester, for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (LHBT+befolkningen).


Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler