Får ikke tak i psykologer og helsesykepleiere

Norske kommuner sliter med å finne nok kvalifisert helsepersonell til psykisk helse- og rusarbeid.

Publisert: 4. januar 2023
Sist oppdatert: 5. januar 2023
Kvinne som ser ut i luften

Mange som sliter med rus og psykisk helse møter et hjelpeapparat med store kapasitetsutfordringer. Foto: Shutterstock

Mange av landes kommuner rapporterer om en stor økning i antall henvisninger både for barn (38 prosent) og voksne (37 prosent) med psykiske helseproblemer. Dette ifølge en fersk undersøkelse SINTEF har gjort for Helsedirektoratet.

Resultatet er at mange som sliter med rus og psykisk helse rundt om i landet, møter et hjelpeapparat med store kapasitetsutfordringer. Det er særlig psykologer og helsesykepleiere det er manko på.

Må utdanne flere

- Det er alvorlig men ikke overraskende at kommunene sliter med å rekruttere helsesykepleiere, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Acits. - Vi mangler over 2000 helsesykepleiere i Norge i dag. Problemet er utdanningskapasiteten. Den må økes kraftig. Bare på den måten kan kommunene ha håp om å få dekket behovet for helsesykepleiere, en yrkesgruppe som gjør en uvurderlig jobb med å følge opp barn og unge som sliter.

Fastlegekrisen rammer også rusfeltet

I rapporten fremkommer det at fastlegene har blitt enda viktigere i arbeidet med rus og psykisk helse, men at det er vanskeligere å få dem involvert enn før. For mange fastlegehjemler står ubemannet. Og når vikarer må overta, mister man kontinuiteten og den langsiktige oppfølgingen som denne pasientgruppen er avhengig av.

Gir seg ikke

Den negative utviklingen skjer til tross for at antall årsverk innen rus og psykisk helse har økt jevnt og trutt siden 2016. I dag sysselsetter sektoren cirka 17 000 årsverk.

Blant tiltakene kommunene ifølge rapporten, satser på for å få flere til å søke seg til stillinger innen psykisk helse- og rusarbeid finner vi:

  • Tilrettelegging for stipend eller lønnet permisjon under utdanning
  • Flere praksisplasser
  • Tettere samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler