Slik skal kunnskapsbaserte verktøy tas i bruk i det rusforebyggende arbeidet

14. mars la Helsedirektoratet frem forslag til nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Publisert: 15. mars 2024
Sist oppdatert: 15. mars 2024
Ungdom som sitter sammen.

Faggruppen anbefaler at det i forebyggingsarbeidet i større grad tas i bruk tiltak med god evidens for effekt på rusmiddelbruk og skader. Foto: Shutterstock

Formålet med programmet er å begrense skadene som rusmiddelbruk kan medføre på barn og unge, gjennom å satse på kunnskapsbaserte verktøy og metodikk hos aktører med ansvar for rusforebygging.

Mer om bakgrunn og mandat her

Som en første fase av programmet har en faggruppe, oppnevnt av Helsedirektoratet, utarbeidet et forslag til faglig innhold og struktur for programmet.

Faggruppen anbefaler at det i større grad tas i bruk tiltak med god evidens for effekt på rusmiddelbruk og skader. Disse tiltakene omfatter regulatoriske virkemidler med hensyn til alkohol (særavgifter, håndheving av aldersgrense og reklameforbud), og kartlegging og tidlig intervensjon i helsetjenesten.

Faggruppen anbefaler at det i første omgang bør fremskaffes et bedre kunnskapsgrunnlag for en norsk kontekst for noen tiltak. Dette gjelder:

  • Lavere promillegrense for unge bilførere
  • Avkriminalisering som alternativ til forbud mot besittelse og bruk av narkotika
  • Et selektivt forebyggingsprogram i skolen
  • Lokalsamfunnstiltak med flerpartssamarbeid mellom aktører
  • Bedre tilgang til informasjon om rusmiddelbaserte skader for ungdom og foreldre/foresatte


Første trinn i det videre arbeidet:

  • Identifisering av effektive tiltak med god evidens og relevans i norsk kontekst,
  • Identifisering av essensielle kunnskapshull på feltet,
  • Utrede regulatoriske virkemidler for å begrense bruk av lystgass, løsemidler og liknende,
  • Utvikle og gjennomføre noen prøveprosjekter på lokalt nivå og bedret kunnskap om håndheving av reklameforbudet for alkohol.

Faggruppen understreker at man må se på dette dokumentet som det første steget i en prosess med flere etapper, hvor et endelig program vil måtte ligge et stykke fram i tid.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler