Statsbudsjettet: Slik påvirkes rusfeltet

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 lagt frem. Actis er glade for gjennomslag når de kommer til oppsøkende virksomheter rettet mot barn og unge.

Publisert: 6. oktober 2023
Sist oppdatert: 6. oktober 2023

Hvordan ser rusfeltet ut det neste året? Foto: Regjeringen 

Det foreslås å bevilge 250 millioner kroner til nye og styrkede tiltak relatert til opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen, blant annet 150 millioner kroner til psykisk helse og rus, som gis som frie midler til kommunene, og 12, 5 millioner til oppsøkende virksomheter rettet mot barn og unge. Dette arbeidet skal skje gjennom KORUS.

- Vi er fornøyde med satsningen. Dette betyr at oppsøkende virksomheter blir kunnskapsbaserte, og at det blir like standarder i hele landet, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Vi har lenge ønsket oss en nasjonal koordinerende enhet og en faglig standard for oppsøkende arbeid. Den koordinerende rollen har nå Korusene fått, i tillegg til at de skal lage de faglige standardene. Det er vi glade for.

Det foreslås også 40 millioner kroner i økt rammetilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er gledelig, og viser at regjeringen prioriterer barn og unges psykiske helse.

- Helsesykepleierne gjør en veldig viktig innsats. Det er godt å se at regjeringen ser den fantastiske jobben de gjør, sier Hansen.

Det er også verdt å merke seg at nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge styrkes med 10 millioner. Formålet med programmet er å forebygge rusmiddelbruk blant barn og unge og begrense skadene rusmiddelbruk kan medføre. Vi trenger kunnskapsbasert forebyggingsarbeid som gir gode resultater og som implementeres over hele landet i tråd med anbefalingene fra UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Skuffet over overdosestrategien

Bevilgningene til overdosearbeidet får ikke en reel prisvekst. Det foreslås å bevilge 19,9 millioner kroner i 2024. Det ble bevilget 18, 7 millioner i 2023. Det er skuffende.

- Det er bred enighet om at overdosetallene må ned. Den enigheten gjenspeiles dessverre ikke i budsjettet som nå er lagt frem, sier Hansen.

Stortinget har satt seg et viktig og ambisiøst mål om 0 overdosedødsfall. Dette målet blir vanskelig å nå, gitt bevilgningene i regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

- I 2022 døde 321 mennesker av overdose. Det er få andre år vi har hatt så mange overdoser. Vi hadde håpet å se en reel økning her. Samtidig er vi forventningsfulle til at overdosearbeidet vil bli prioritert i Forebygging- og behandlingsreformen, da denne blir hyppig nevnt i budsjettet, sier Hansen.

Frivillige organisasjoner

I budsjettet videreføres full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Bevilgningen foreslås økt med 415 mill. kr. til totalt 2,4 mrd. kroner.

Regjeringen viser med dette at de satser på frivilligheten og forutsigbare rammevilkår. Vi hadde likevel ønsket at denne ordningen var regelstyrt og at det ble gitt en garanti om hundre prosent kompensasjon, sier Hansen.

Regjeringen foreslår å videreføre strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner, noe som vil lette den økonomiske situasjonen for mange frivillige i Norge.

Rusforebygging i fengsel

Det er et stort behov for rusbehandling for innsatte i norske fengsler, og budsjettet setter av 5,7 millioner kroner til et pilotprosjekt med en avrusningsenhet i Bjørgvin fengsel.

I tillegg til dette vil disse fengslene få økte midler i 2024:

 • 3,9 mill. kroner til Bredtvet fengsel.
 • 55 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner ved Skien fengsel for å bidra til bedre oppfølging og ivaretakelse av kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer.
 • 11 millioner kroner til å øke kapasiteten ved Ungdomsenhet øst på Eidsvoll ved å utvide med to plasser for å hindre at barn sitter i fengsel sammen med voksne.

Andre poster av interesse for rusfeltet

Under kan du se en oversikt over endringer for ulike områder på rusfeltet.

Nasjonalt program for forebyggende arbeid blant barn og unge

 • Regjeringen øker bevilgningen til nasjonalt program for forebyggende arbeid blant barn og unge med 10 millioner til 12,5 millioner. Gjennomføringen skal skje i henhold til konklusjonen i den nye FN-rapporten hvor norske forebyggingsprogrammer har blitt evaluert

Tilskuddsordning for frivillig rusforebyggende arbeid (kap 714, post 70)

Tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats økes med 3 mill til 49,7 mill.

Tilskuddsordning driftstilskudd til frivillig rusmiddelpolitiske organisasjoner økes med 1,5 mill. til 25,1 mill.

Tilskudd til forebyggende innsats på rusmiddel-, doping- og spillområdet økes med 4,5 mill. til 70,1 mill.

Åpnes for å innvilge flerårige tilskudd på alle ordningene.

Tilskudd til frivillig arbeid innen psykisk helse og rusarbeid (kap 765, post 72)

582 mill kr foreslås til potten for tilskuddsordningen som skal bidra til informasjons-, veilednings- og støttetilbud til personer i krevende livssituasjoner og deres pårørende. Dette er en økning på 25 mill. kroner.

 • Grunntilskudd og aktivitetstilskudd til frivillige org: Økning på 26 mill til 466 mill. kroner.
 • Det kan søkes om flerårige tildelinger.

Kompetansesentre

 • 12,5 mill. kroner til Nasjonal satsing på utvikling og implementering av oppsøkende metodikk, som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet.
 • 23 mill. kroner til å styrke arbeidet med utrulling av ACT-, FACT- og FACT ung-team.
 • Økning fra 94 til 122 mill til Korusene. I tillegg foreslås det bevilget 42 mill. kroner til sentrenes forebyggende arbeid.

Alkohol

 • Alkoholavgiften prisjusteres.
 • Alkoholstrategien forlenges til 2030.

Inkludering

Økning i tilskudd til nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge med ca. 50 mill. Dette inkluderer bl.a. direkte tilskudd til Blå Kors-tiltaket Barnas stasjon, MOT og BUA.

Vil du lese mer? Alle budsjettdokumentene finnes her

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler