Tilskuddsordninger på rusfeltet

Nedenfor finner du en oversikt over de forskjellige tilskuddsordningene som er aktuelle for våre medlemsorganisasjoner. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med ordningene, og fristene som gjelder.

Publisert: 25. oktober 2022
Sist oppdatert: 25. oktober 2022

Fristene for årets søknadsordninger varierer fra 18. november til 1. desember. Foto: Damian Zelesky, Unsplash.

I tillegg til tilskuddsordningene nedenfor, er det i år igjen lagt opp til fullfinansiert og regelstyrt merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Momskompensasjon kan dere lese mer om på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Oversikt over tilskuddsordninger og frister

Ordningene og søknadsfristene er som følger:

1) Frivillig rusmiddelforebyggende og spillavhengighetsforebyggende innsats

Dette er en støtteordning for frivillige organisasjoner som går til forebyggende arbeid eller påvirkningsarbeid på forebyggingsfeltet. Man kan ikke søke om støtte til ordinær drift av organisasjonen i denne tilskuddsordningen.

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av kr. 46 800 000,- til frivillig rusmiddel- og spillavhengighetsforebyggende innsats.

Ansvarlig for tilskuddsordningen: Helsedirektoratet

Søknadsfrist: 1. desember

Få mer informasjon om tilskuddsordningen her.

***

2) Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner

Dette er en støtteordning til driften av frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner som skal stimulere til engasjement og aktivitet på både nasjonalt og lokalt nivå.

Målgruppen for tilskuddsordningen er nasjonale frivillige organisasjoner eller stiftelser på rusfeltet med over hundre medlemmer og minimum to lokallag i to fylker. Det er krav om at organisasjonenen tar minst kr. 50,- i kontingent for å kunne søke på tilskuddsordningen. Helsedirektoratet lister også opp følgende kriterier for å kunne søke på tilskuddsordningen:

«Organisasjonens vedtekter må vise til at organisasjonen:

  • Har en rusmiddelpolitisk forebyggende hovedmålsetting.
  • Er demokratisk oppbygget, med fulle rettigheter for medlemmer fra 15 år.
  • Har et suverent landsmøte med fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker.
  • Har kontroll over egen økonomi og aktivitet.
  • Har en målsetting og driftsform som er ideell (ikke kommersiell).
  • Er registrert i frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).
  • Er andreorientert i sin virksomhet.»

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av kr. 23 600 000,- til nasjonal grunnstøtte.

Ansvarlig for tilskuddsordningen: Helsedirektoratet

Søknadsfrist: 1. desember

Få mer informasjon om tilskuddsordningen her.

***

3) Grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

4) Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Dette er to støtteordninger for frivillige organisasjoner som driver dag- og/eller døgnbaserte tilbud eller aktivitetstilbud utenfor spesialisthelsetjenesten og som ikke er en del av de ordinære lovpålagte oppgavene for kommunene. Helsedirektoratet skriver at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på alle nivå er et selvstendig mål i denne tilskuddsordningen. Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer og/eller personer som har erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester.

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av kr. 440 000 000,- til sammen til begge tilskuddsordningene.

Ansvarlig for tilskuddsordningen: Helsedirektoratet

Søknadsfrist: 1. desember

Få mer informasjon om grunntilskudd til institusjonsbaserte tilbud her.

Få mer informasjon om tilskudd til aktivitetstilbud her.

***

5) Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

Dette er en støtteordning rettet mot frivillige organisasjoner som driver arbeid rettet under straffegjennomføring i fengsel og som hjelper innsatte etter soning. Kriminalomsorgsdirektoratet skriver at organisasjoner som arbeider for å redusere alenetid og isolasjonstid for de innsatte vil bli prioritert.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av rett over kr. 36 000 000 til tilskuddsordningen.

Ansvarlig for tilskuddsordningen: Kriminalomsorgsdirektoratet

Søknadsfrist: 1. desember

Kriminalomsorgsdirektoratet arrangerer et webinar om tilskuddsordningen 7. november. Påmeldingsfristen er 3. november, og for å melde seg på sender man e-post til marthe.hamran@kriminalomsorg.no.

Få mer informasjon om tilskuddsordningen her.

***

6) Tilskudd til inkludering av barn og unge

Dette er en tilskuddsordning som både kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke på. Målet er å hindre utenskap og legge til rette for samfunnsdeltakelse blant barn og unge. Målgruppen er barn og unge mellom 0 og 24 år som står i fare for å falle utenfor.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av kr. 664 430 000,- til tilskuddsordningen, størstedelen av midlene er allerede bundet opp av allerede igangsatte prosjekter. Den søkbare potten er derfor på kr. 225 000 000,-

Ansvarlig for tilskuddsordningen: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist: 18. november

Få mer informasjon om tilskuddsordningen her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler