Økt satsing på forebygging

Økt forebygging, fortsatt rusreform og alkoholstrategi er blant tingene Høyre, Venstre, FrP og KrF er blitt enige om i ny regjeringsplattform.

Publisert: 15. januar 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Hender som hviler på kaffebord.

Vi gir deg en oversikt over hva den nye regjeringsplattformen vil bety for ruspolitikken. Foto: Pexels

Den nye regjeringen foreslår flere gode tiltak for styrking av forebyggingen. Blant annet skal rusundervisningen i skolen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes. Actis har lenge etterspurt forebygging etter islandsmodellen, og vi er glade for at regjeringen har tatt med seg tiltak fra denne.

Regjeringen vil:

 • Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island.
 • Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene.
 • Utarbeide en ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.
 • Forbedre ordningen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, med erfaring fra narkotikaprogram med domstolskontroll, for å sikre god rehabilitering av den enkelte og for å redusere tiden mellom kriminell handling og straffereaksjon.

Les hele regjeringsplattformen her.

Rusomsorg:

Rusreformen videreføres, og regjeringen er tydelige på at reformen ikke innebærer en legalisering av narkotika. Det presiseres at politiet fortsatt skal avdekke bruk og besittelse av narkotika, særlig mot ungdom.

Det er flere gode nyheter for rusfeltet, blant annet oppfølging av opptrappingsplanen, styrking av Lar (legemiddelassistert rehabilitering) med særlig vekt på rehabilitering, sikring av medikamentfri behandling og bedret ettervern.

Vi er glade for at regjeringen er tydelig på at bevilgningen til rusforskning skal styrkes, og at det skal etableres et nasjonalt kvalitetsregister for spesialisert rusbehandling.

I tillegg vil regjeringen blant annet:

 • Øke bruken av helsefaglige tiltak, blant annet bruk av ungdsomkontrakt som reaksjon på mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd.
 • Fortsette arbeidet med et forsøk med heroinassistert behandling inenfor Lar.
 • Utarbeide en ny strategi mot overdosedødsfall.
 • Gjennomføre en helhetlig evaluering av Lar.
 • Styrke narkotikaprogram med domstolskontroll.
 • Styrke lavterskel- og behandlingstilbud for barn av rusavhengige.
 • Tilrettelegge for familierettede behandlingstilbud.
 • Styrke tilbudet om avrusning og livsmestring for innsatte med narkotikaproblemer.

Alkoholpolitikk:

KrF har fått gjennomslag for at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast, og det er vi glade for. Det er også gledelig at regjeringen skal legge frem en alkoholstrategi, i tråd med Stortingets vedtak i desember 2018.

Samtidig er vi bekymret for at plattformen inneholder flere små liberaliseringer i alkoholpolitikken, som videreføring av taxfree-kvoten, forlenget lørdagsåpning på Vinmonopolet og åpning for salg av alkoholholdig drikke med promille over 4,7 fra mikrobryggerier i dagligvarebutikker. Det siste kan potensielt innebære en økning av alkoholgrensen generelt.

I tillegg vil regjeringen:

 • La dagens salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke ligge fast.
 • Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til bryggeri.

Spillpolitikk:

Det er positivt at det slås fast at enerettsmodellen er regjeringens politikk, men det er skuffende at KrF ikke har sikret nye vernetiltak rundt modellen. Stortingsflertallet vedtok våren 2018 en rekke innstramminger i pengespillpolitikken, blant annet blokkering av utenlandske spilleselskaper og innstramming i reklameforbudet, men disse punktene er ikke nevnt i plattformen.

Vi frykter derfor at det vil bli vanskelig å få gjennomført de vernetiltakene Stortinget har vedtatt.

I tillegg vil regjeringen:

 • Videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.
 • Gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk.
 • Legge frem en handlingsplan mot spilleavhengighet.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen