Er alkohol mer skadelig enn cannabis?

Norske studier finner at gruppen som røyker cannabis, i snitt drikker mer alkohol enn andre.

Publisert: 6. september 2016
Sist oppdatert: 21. september 2022
Skåling i ølglass.

Folk som bruker hasj eller marihuana regelmessig, drikker også mer alkohol. Foto: Pexels.

Enkelte har hevdet at økt cannabisbruk vil kunne ha positiv effekt på befolkningens helse. Premissene for dette resonnementet er at cannabis er mindre farlig enn alkohol, og at cannabis erstatter alkohol som rusmiddel. Denne påstanden har imidlertid liten dekning i forskningen.

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel. Det er tillatt, men regulert i de fleste land. Det er ingen tvil om at alkohol er skadelig for befolkningens helse. Verdens helseorganisasjon anslår at 3,3 millioner mennesker dør av skadelig alkoholbruk hvert år. En viktig grunn til den sterke utbredelsen er at alkohol er tilgjengelig og lovlig.

"Det kan med god grunn hevdes at alkohol er farlig nettopp fordi det er legalt og akseptert og dermed brukt i stort omfang. Farlighetspotensialet av andre rusmidler får man neppe se fullt ut før de eventuelt er legalisert", skriver to anerkjente forskere ved Universitetet i Oslo.

Alkohol + cannabis = sant

Men cannabis er heller ikke ufarlig. På samme måte som med alkohol vil de samlede skadene av cannabis avhenge av en rekke faktorer, slik som utbredelse, THC-konsentrasjon, kvalitet og bruksmønster.

Hvis målet er å redusere de rusrelaterte skadene, er det sentrale spørsmålet om endringer i politikken vil føre til en økning i cannabisbruken i tillegg til den alkoholen som allerede konsumeres, eller om økt cannabisbruk i noen grad vil erstatte alkohol.

Foreløpig finnes det begrenset med kunnskap om hvordan dette vil se ut på samfunnsnivå. På individnivå ser det ut til at cannabisbruk henger sammen med høyt alkoholforbruk.

Mer alkohol = mer cannabis

Norske studier finner at gruppen som røyker cannabis, i snitt drikker mer alkohol enn andre. Forskningen viser at blandingsbruk er normen, rene cannabisbrukere er unntaket. Man finner også at cannabis og alkohol kombineres i så mye som 80 prosent av brukstilfellene.

En ny svensk studie bekrefter dette inntrykket: De som røyker cannabis, har betydelig høyere alkoholforbruk enn de som ikke røyker cannabis. Undersøkelsen viser at 98 prosent av de som røyker cannabis, også drikker alkohol. Mengden alkohol øker med mengden cannabis:

De som bruker cannabis drikker også mer alkohol.

En annen fersk svensk studie så på alkoholbruken blant cannabisbrukere i perioden 1989-2016. Forskerne fant at når alkoholbruken økte, økte også cannabisbruken. Når de så på hele befolkningen, fant de ingen signifikant sammenheng mellom endringer i alkoholbruk og cannabisbruk.

Norske undersøkelser viser at det er svært få ungdommer som har bruk hasj som ikke også har vært beruset. De som har brukt cannabis oftest sist år (seks ganger eller mer) er også de som oftest oppgir å ha vært tydelig beruset. På videregående har, ifølge siste Ungdata-undersøkelse, nesten alle som har brukt cannabis også vært ruset på alkohol, mot rundt halvparten av de som ikke har brukt stoffet.

Erfaringer fra USA

Nye data fra Colorado i USA, der cannabis ble legalisert i 2013, viser at alkoholkonsumet har gått noe opp siden legaliseringen, stikk i strid med teorien om at alkohol blir erstattet av cannabis. Alkohol er uten tvil et svært skadelig rusmiddel, men at ett skadelig rusmiddel er tillatt, betyr ikke at vi bør tillate et annet skadelig stoff.

Legalisering av flere rusmidler, som cannabis, vil etter all sannsynlighet øke de samlede rusproblemene.

Det er en velkjent sammenheng mellom tilgjengelighet, forbruk og skadenivå for alkohol. Ingenting tilsier at disse mekanismene vil være annerledes for cannabis. Diskusjonen om hvorvidt cannabis er mer eller mindre skadelig enn alkohol, er tilbakevendende i norsk offentlighet. Men spørsmålet er en avsporing.

Alkohol har mange dokumenterte skadevirkninger. Cannabisbruk har utvilsomt negative effekter både for brukerens helse og for tredjepart. Forskningen viser at svært få erstatter alkoholbruken med cannabis, cannabis kommer i tillegg.

***

Kilder:

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen