Hva har Høyesterett sagt om bruk og besittelse av illegale rusmidler?

8. april 2022 avsa Høyesterett tre viktige dommer som setter presedens for hvordan personer som bruker og besitter skal møtes. Her kan du lese hva de tre dommene kom frem til.

Publisert: 11. august 2023
Sist oppdatert: 2. januar 2024
Bilde av sprøyte og piller

Forskeren Shane Dark konkluderer med at det ikke er mulig å fastsette en grense for morfinkonsentrasjon som definerer en heroinoverdose. Bruk av andre stoffer øker risikoen for overdose (foto: Shutterstock)

HR-2022-731-A:

Saken gjaldt en tungt rusavhengig person som ble tatt for oppbevaring av fire gram heroin til eget bruk. Saken reiste spørsmål om straffeutmåling og hvorvidt domfellelse ville være hensiktsmessig. Høyesterett konkluderte med tiltalte ikke burde bli straffet, da det ble vurdert som lite hensiktsmessig at en tungt rusavhengig med oppbevaring av fire gram heroin til eget bruk skulle idømmes betinget fengsel. Høyesterett fant videre at det ville samsvare med lovgiversignalene som ble gitt ved behandlingen av rusreformforslaget i Stortinget, å innføre en praksisomlegging hvor den «rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk (…) skal føre til straffutmålingsfrafall jf. straffeloven § 61».

Les dommen her

HR-2022-732-A:

Saken gjaldt en rusavhengig persons som ble tatt for oppbevaring av omtrent syv gram heroin til eget bruk. Mengden med heroin var over den veiledende grensen for straffutmålingsfrafall som ble satt av Høyesterett i HR-2022-731-A. Den tiltalte ble derfor dømt til betinget fengsel i 24 dager. Høyesterett konkluderte allikevel med at hensynet til lovgiversignalene knyttet til forslaget om en rusreform skulle stå sterkt dersom befatning med en mengde heroin til eget bruk kun i beskjeden grad overstiger grensen på fem gram, noe som var tilfellet i den aktuelle saken. Straffen for den tiltalte ble derfor en kort betinget fengselsstraff.

Les dommen her

HR-2022-733-A:

Saken gjaldt straffutmåling ved oppbevaring av 24 gram amfetamin og stilte særlig spørsmål om bruk av samfunnsstraff som alternativ reaksjon for rusavhengige tiltalt for oppbevaring av narkotika til eget bruk. Høyesterett fant at mengden amfetamin falt utenfor de tidligere gitte lovgiversignalene til Stortinget ved behandlingen av rusreformforslaget, og vektla i sin dom at risikoen for spredningsfare av stoffet måtte få stor betydning for utfallet av straffutmålingen. Høyesterett tok i betraktning både allmennpreventive hensyn, samt tidligere rushistorikk og tiltaltes generelle livssituasjon og fastsatte en straff på 60 timer samfunnsstraff. Høyesterett fant at dette var en tilstrekkelig streng reaksjon som samsvarte med lovgiveruttalelser om økt bruk av samfunnsstraff.

Les dommen her

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen