Hva sier Hurdalsplattformen om ruspolitikk?

13. oktober 2021 la Støre-regjeringen frem Hurdalsplattformen hvor det står hvilken ruspolitikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å føre. Her kan du lese hovedpunktene:

Publisert: 11. august 2023
Sist oppdatert: 2. januar 2024

Regjeringen vil:

Forebyggings- og behandlingsreform:

  • Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.

Lov- og praksisendringer:

  • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.
  • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn
  • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold.

Forebygging:

  • Fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Oppfølging, behandling og skadereduksjon:

  • Sikre pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer rett til en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet.
  • Sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.
  • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen