Mindre heroin – mer legemidler

Opioider er årsak til mer enn 8 av 10 overdosedødsfall. Det viser en ny rapport som ser nærmere på hvilke opioider som er involvert i narkotikadødsfall.

Publisert: 11. januar 2021
Sist oppdatert: 20. september 2022
Opioid-tabletter i flere varianter.

I Norge har trenden de siste årene vært at færre dør av heroin, men flere mister livet på grunn syntetiske opioider. Foto: Shutterstock

Tallene i rapporten fra Oslo Universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) viser færre overdoser av heroin og andre illegale stoffer etter tusenårsskiftet, men en økning i dødsfall knyttet til lovlige legemidler. Samlet sett har det vært en nedgang i narkotikarelaterte dødsfall.

Fra heroin til legemidler

I perioden 2000 til 2017 var to av tre overdosedødsfall knyttet til heroin. Men over tid har situasjonen endret seg. Rundt år 2000 var heroin involvert i 9 av 10 narkotikadødsfall, mens andelen de siste årene har vært rundt 3 av 10. Smertestillende legemidler som metadon, buprenorfin, fentanyl, oksykodon og tramadol ble derimot påvist oftere.

Det har blitt flere dødsfall som involverer smertestillende midler uten at det ble påvist illegale stoffer. Og færre dør av en kombinasjon av illegale stoffer og legemidler.

Av de som døde av overdose i årene 2000 til 2017 hadde 20 prosent av dem ingen illegale stoffer i blodet. Situasjonen endret seg imidlertid betydelig innenfor denne perioden. De første årene var det rundt 10 prosent som ikke fikk påvist noen ulovlige stoffer i blodet. De siste årene var andelen økt til nesten 40 prosent.

Klare kjønns- og aldersforskjeller

Tre av fire overdoseofre er menn. Mennene dør også tidligere enn kvinner. I gjennomsnitt var mennene 37 år da de døde, mens kvinnene var i overkant 40 år. Det er også kjønnsforskjeller i hvilke stoffer de dør av. Menn har større sannsynlighet for å dø av heroin og illegale stoffer, mens kvinner oftere dør av legemidler.

Rundt tre av fire dødsfall var i aldersgruppen 44 år og yngre. Sannsynligheten for å dø av legemidler økte med alderen. For stoffene oksykodon, fentanyl, dekstropropoksyfen og ketobemidon var risikoen høyest for dem over 70 år.

Gruppen som ikke hadde noen illegale stoffer i blodet, var i snitt 10 år eldre enn de som hadde ett eller flere illegale stoffer.

Kombinasjonsbruk vanlig

De fleste overdosedødsfall involverte mer enn ett stoff. Rapporten viser at 81 prosent av dødsfallene hadde en kombinasjon av opioider og (andre) illegale stoffer, og at 72 prosent av dødsfallene involverte minst ett benzodiazepin. I 54 prosent av dødsfallene ble det påvist både opioider, benzodiazepiner og illegale stoffer.

Det var en økning over tid i andelen dødsfall der en kombinasjon av opioider og benzodiazepiner var involvert, mens det var en nedgang i kombinasjonen opioider og illegale rusmidler.

Etanol (alkohol) ble påvist i 14 prosent av dødsfallene. Gjennomsnittlig promille var rundt 1,0. Selv om dette vanligvis ikke er en dødelig dose, kan det forsterke effekten av andre dempende stoffer og dermed bidra til overdoser.

Dekstropropoksyfen er ikke blitt påvist etter at man sluttet å bruke legemiddelet i 2009. Stoffet forsvant fra markedet når det ikke lenger ble brukt medisinsk. Dette tyder på at det stammet fra lovlig forskriving og ikke fra det svarte markedet.

Forskrivning av legemidler og dødsfall

Forskerne har også sett på sammenhengen mellom forskrivning av legemidler og antallet dødsfall knyttet til disse, og fant betydelige forskjeller. I snitt var det 1,63 dødsfall per 1000 pasienter som fikk det sterke smertestillende stoffet oksykodon. Til sammenlikning var det 0,09 dødsfall per 1000 pasienter som fikk tramadol, og 0,13 dødsfall per 1000 pasienter som fikk kodein. Denne forskjellen kan forklares med at oksykodon er et sterkere stoff enn tramadol og kodein. Men forskerne vet ikke sikkert om forskjellen skyldes styrken på stoffet eller om er underliggende forskjeller hos pasientene som får de ulike legemidlene.

Nye risikogrupper

Over tid har det vært en økning i dødsfall hos personer som bruker medisinske opioider og benzodiazepiner. Dette tyder på at det ikke kun er brukere av illegale rusmidler som er i risiko for overdoser, men også personer som behandler smerter med sterke opioider. For å forebygge overdoser vil det være viktig å overvåke stoffer som oksykodon, metadon og buprenorfin.

Forskerne vet ikke sikkert om overdoseofrene har fått legemidlene sine lovlig på resept, eller om de har kjøpt dem på det ulovlige markedet. Fremtidige studier som kobler dødsårsaksregisteret og reseptregisteret vil kunne gi bedre svar på dette.

Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen