Unge har krav på god rusbehandling

Tilbudet til unge som har problemer med rus er for dårlig. Det haster med å innføre tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge.

Publisert: 3. oktober 2022
Sist oppdatert: 3. oktober 2022
Alvorlig ung jente som ser inn i kamera.

TSB Ung bør komme på plass så fort som mulig, for å sikre at unge får behandling for både rus og psykiske lidelser. 

I januar skrev Adresseavisen om 15 år gamle «Kristian» som allerede hadde en lang historie med rusbruk. Etter tre overdoseforsøk på ett år, ønsket foreldrene at «Kristian» skulle få behandling. Det var bare ett problem: Han var for ung.

I Trøndelag finnes det ikke behandlingstilbud for unge under 16 år med alvorlige rusproblemer. Dette er ikke uvanlig for tilbudet til barn og unge med samtidige rus- og psykiske helseproblemer.

I mars 2021 ble den nasjonale alkoholstrategien lagt fram. Ett av tiltakene som ble foreslått var å utrede innføringen av tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge (TSB Ung) under 18 år. Historien om «Kristian» illustrerer behovet for dette.

Rusproblemer fanges ikke opp

De siste årene har flere rapporter vist at barn og unge med samtidige rus- og psykiske helseproblemer ikke får hjelpen de trenger. Riksrevisjonen betegnet i 2021 situasjonen som sterkt kritikkverdig. Samme år publiserte Fafo en rapport hvor bare 40 prosent av kommunene vurderer tilbudet til denne gruppen som godt eller svært godt.

Det er også mye som tyder på at rusproblemer ikke blir fanget opp av barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). I en gjennomgang av selvmord under og etter kontakt med BUP, fant Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord ut at nesten 25 prosent av alle som tok selvmord mellom 2008 og 2018, hadde vært i døgnbehandling i TSB.

Lang ventetid

På tross av flere strategier og opptrappingsplanen på feltet de siste 25 årene, har ikke situasjonen blitt bedre. Det er fremdeles store forskjeller mellom helseregionene, det tverrfaglige samarbeidet fungerer ikke, de som trenger det får ikke individuelt tilpasset oppfølging, og ventetiden er lang. I BUP Møre og Romsdal økte ventetiden med 42 dager bare fra juli 2022 til august 2022 (til 127 dager). Målet er at ventetiden skal være 35 dager.

Det haster med å få på plass TSB Ung. Det skal ikke være noe som heter «for ung» til å få hjelp.

Actis ønsker at:


  • Det settes av midler i statsbudsjettet til opprettelse av TSB Ung-plasser.
  • TSB Ung-plassene fordeles på helseregionene med størst behov.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen