Statsbudsjettet: Hvordan påvirkes rusfeltet?

I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 lagt frem. Dette er de viktigste sakene som angår rusfeltet.

Publisert: 6. oktober 2022
Sist oppdatert: 10. oktober 2022

Regjeringen har satt av 96 millioner kroner til tilskuddsordning til utleie av utstyr til fritidsaktiviteter for barn og unge.

I forkant av årets budsjett påpekte generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen, tre områder hvor Actis krever en styrking:

  1. Overdosestrategien
  2. TSB Ung (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for unge)
  3. Rusmestringsenheter i fengsler

Overdosestrategien har fått 6 millioner i økte tilskudd. Det er langt ifra den doblingen Actis ba om. Inger Lise Hansen gikk derfor ut tidligere i dag og påpekte at budsjettet ikke holder mål på dette området.

Når det gjelder TSB Ung og rusmestringsenheter i fengsler er det ingen økte bevilgninger i budsjettet.

Barn og unge prioriteres

I et ellers stramt budsjett har regjerningen økt bevilgningene til psykisk helse- og rusfeltet med 300 millioner kroner. Blant de gruppene som prioriteres er barn og unge og pasienter med alvorlige sammensatte psykiske helse- og rusproblemer.

Regjeringen vil bruke totalt 900 millioner kroner på unge som sliter. 96 millioner av disse er satt av til tilskuddsordning til utleie av utstyr til fritidsaktiviteter for barn og unge. Regjeringen bevilger også:

  • 45 millioner mer i øremerket tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
  • 2,5 millioner kroner til oppstart av et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
  • 3,5 millioner kroner til Ungdata junior.

Penger til strategi og reform

I forbindelse med den varslede forebygging- og behandlingsreformen og opptrappingsplanen for psykisk helse, foreslås det bevilget 150 millioner kroner fordelt på en rekke ulike tiltak: 20 millioner kroner er avsatt til oppsøkende psykisk helse og rusarbeid for barn og unge i kommunene. 10 millioner skal rettes mot styrking og utvikling av tilbud til pårørende til pasienter og brukere med psykisk helse og rusproblemer.

I budsjettet er det også foreslått 7 millioner til oppfølging av den nasjonale alkoholstrategien og tiltak mot cannabis.

Full momskompensasjon

Regjeringen foreslår i budsjettet å legge til rette for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. En ny søknadsbasert tilskuddsordning på 8 millioner skal bidra til informasjons-, veilednings- og støttetilbud til personer i krevende livssituasjoner og deres pårørende. En del av potten skal gå til å sikre faktainformasjon om rus og rusmidler til befolkningen.

Mer hjelp til pårørende til overdoseofre

Regjeringen bevilger 19,2 mill. kroner som en del av opptrappingsplan for psykisk helse, blant annet rettet mot pårørende til personer med rusproblemer. Målgruppen omfatter også de som opplever overdosedødsfall blant sine nærmeste. Formålet er å forebygge og redusere risiko for å utvikle helseproblemer blant de pårørende.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler